Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktywny Samorząd

KOMUNIKAT! Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wózków z napędem elektrycznym !!!

nformujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 możliwość dofinansowania do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Kto może skorzystać z dofinansowania? Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym musi posiadać: • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, • zatrudnienie lub pobierać naukę lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, • osoby w wieku emerytalnym, mogą uzyskać dofinansowanie tylko wtedy gdy są zatrudnione. Kwoty dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - do 10.000 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawcy – 10% ceny brutto wózka. Termin składania wniosków o dofinansowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przyjmuje wnioski od 26.08.2019 r. do 30.09.2019 r. Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 - pokój 11 lub drogą pocztową (decyduje data stempla). Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”.

Wniosek na zakup wózka o napędzie elektrycznym-C1

22.08.2019

więcej...

 

Nabór wniosków Moduł I Aktywny Samorząd 2019

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

Wniosek - oprzyrządowanie obszar A zad. 1

Wniosek - oprzyrządowanie obszar A zad. 4

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji słuchu

Wniosek - prawo jazdy obszar A zad. 2 - dysfunkcja narządu ruchu

Wniosek - prawo jazdy obszar A zad. 3 - dysfunkcja narzadu słuchu

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Wniosek - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego obszar B zad. 1

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu ruchu

Wniosek - szkolenie w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu obszar B zad. 2

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji ruchu

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku

Wniosek - sprzęt elektroniczny obszar B zad. 3 - adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narzadu wzroku

Zaświadczenie lekarskie B 3

Wniosek - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu słuchu

Wniosek - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowanego do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Wniosek - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - adresowane do osób z z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek - pomoc w zakupie protezy kończyny obszar C zad. 3

Zaświadczenie lekarskie C 3

Kosztorys protezy oferta I

Kosztorys protezy oferta II

Wniosek - pomoc w utzrymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny obszar C zad. 4

Zaświadczenie lekarskie obszar C zad. 4

Kosztorys naprawy protezy obszar C zad. 4

Oferta naprawy protezy obszar C zad. 4

Wniosek - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowane do osób z z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narzadu ruchu powodujacą problemy w samodzielnym przemieszczaniu sie i posiadajacych zgode lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 5

Obsazar D

Pomoc w utrzyamniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebwającego w żłobku lub przedszkolu) adresowaną do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka obsza D

19.04.2019

więcej...

 

Aktywny Samorząd w roku 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2019 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów. W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" na 2019 rok.       

Informujemy, że nastąpiły zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, które w 2019 roku umożliwią pomoc szerszej grupie osób niepełnosprawnych wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowa    na do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,                                                                                                                                                                                      Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd. Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

MODUŁ II :

Na II semestr 2018/2019 - od 14 marca do 31 marca 2019 roku

Na I semestr 2019/2020 - od 1 września do 10 października 2019 roku

MODUŁ I : od 19 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku

LINK

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

 

Wniosek MODUŁ II

Oświadczenie RODO

Oświadczenie-DOCHODY

Zaświadzcenie - UCZELNIA

Zgoda dot. przetwarzania danych

16.04.2019

więcej...

 

Aktywny Samorząd w roku 2018 r.

Aktywny Samorząd w roku 2018
KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2018 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

TRYB ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I

MODUŁ II

Od 23 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku

Na II semestr

2017/2018

Na I semestr

2018/2019

Od 9 marca do

30 marca 2018 roku

Od 1 września do

10 października 2018 roku

 

Program będzie obejmował następujące obszary wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Moduł I:

Obszar A

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu,

Wniosek na oprzyrzadowanie do posiadanego samochodu - osoba dorosła

Wniosek na oprzyrządowanie do posiadanego samochodu - podopieczny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek dofinansowanie w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Obszar B

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego - osoba dorosła

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego - podopieczny

Zaświadczenie lekarskie - wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek dofinansowanie szkolenia- osoba dorosła

Wniosek dofinansowanie szkolenie - podopieczny

Zaświadczenie lekarskie- wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Obszar C

           Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym- osoba dorosła

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - podopieczny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

           Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek pomoc w zakupie protezy kończyny

Kosztorys ofertowy

Oferta cenowa

Zaświadczenie lekarskie

Oświadzcenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

          Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny

Oferta naprawy protezy

Kosztorys ofertowy naprawy protezy

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Wniosek pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wniosek Moduł II

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

07.03.2018

więcej...

 

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek podopieczny o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania

Wniosek podopieczny o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania

Zaświadczenie lekarskie - narząd ruchu

Zaświadczenie lekarskie - narząd wzroku

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek osoba dorosła o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek podopieczny o  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zaświadczenie lekarskie - narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie - narząd ruchu

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek podopieczny o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek osoba dorosła o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Oferta specyfikacji i kosztorys – proteza 

Zaświadczenie lekarskie  

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) 

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych


•    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Wniosek osoba dorosła o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) 

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

Zaświadczenie z uczelni

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wnioski przyjmowane są:
•    na semestr letni 2016/2017 od 17 marca do 30 marca 2017 r.,
•    na semestr zimowy 2017/2018 od 1 września do 10 października 2017 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)..
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

10.05.2017

więcej...

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2016 r.

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2016 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - OSOBA DOROSŁA

Wniosek pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - PODOPIECZNY 

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przedwarzanie danych osobowych  


• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,

Wniosek pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - OSOBA DOROSŁA

Wniosek  pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - PODOPIECZNY

Zaświadczenie lekarskie - dyfunkcja narządu wzroku 

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania- OSOBA DOROSŁA 

Wniosek o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania- PODOPIECZNY

Zaświadczenie lekarskie  dysfunkcja narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie dysfunkcja narządu wzroku

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie


• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - OSOBA DOROSŁA

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - PODOPIECZNY

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Zaświadczenie lekarskie


• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wniosek pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2016 roku.

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski przyjmowane są:
• na semestr letni 2015/2016 od 14 marca do 15 kwietnia 2016 r.,
• na semestr zimowy 2016/2017 w okresie od 1 września do 10 października 2016 r.

 

Wniosek dot. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni


Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

15.04.2016

więcej...

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 r. - STUDENCI

Aktualności - Aktywny Samorząd dla studentów - informacje na rok 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 roku wypada:

 • dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
 • dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

2. Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów;

dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są 
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym  (na jednym kierunku)

 

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

 

65% *

 

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo

 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

  Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).


  Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

1.    ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo

2.    jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

3. Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :

1.    roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,

2.    roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

 

4. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1. 700,00 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

2. 500,00 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300,00 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300,00 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

5. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

 

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

26.02.2016

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

18.03.2016

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Źródło: www.pfron.org.pl

10.03.2016

więcej...

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd – termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2015 roku !

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa:
 w Module I – w dniu 31 sierpnia 2015 r. – dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

• kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2)
• szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2)
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2)
• protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3)
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4)
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inna tego typu opieką (Obszar D)

w Module II – w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

• wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/0215 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
• termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych droga pocztową – datę stempla pocztowego.

26.06.2015

więcej...

 

Aktywny Samorząd-ważne zmiany!

Aktywny Samorząd-ważne zmiany!
Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Powyższe zmiany obejmują:
W rozdziale X Tryb postępowania , ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:
   „ 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
     1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
     2) w przypadku modułu II- do dnia 10 października,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.
 
Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2015 następuje:
a) na semestr letni 2014/2015 w okresie od  dnia 19 marca do dnia 30 marca 2015 roku,
b) na semestr zimowy 2015/2016 w okresie od 1 września do 10 października 2015 r.

04.05.2015

więcej...

 

KOMUNIKAT PFRON

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

01.04.2015

więcej...

 
1 2 3
strona 1 z 3
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl