Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Powiatowy Zespół ds. Orzekania ...

Nowe legitymacje dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017r. (ustawa z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2016r. poz. 2046) zmianie ulegają przepisy dotyczące wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymację wystawia się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, Stopień niepełnosprawności jak i symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany będzie na legitymacji wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego Legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na:

-5 lat – w przypadku legitymacji dla dzieci do 16 r.ż.,

-10 lat – w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które nie ukończyły 60-tego roku życia,

- w przypadku osób po 60 r.ż. legitymacje wydaje się na stałe (jeżeli orzeczenie również wydano na stałe).

Z dniem 1 września 2017 r. (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U. z 2017r. poz. 1541) wprowadza się nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji do nabycia w siedzibie tutejszego Zespołu oraz na stronie internetowej www.pcprkoscierzyna.pl

14.09.2017

więcej...

 

Dyżury Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekającego

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekającego w

Kościerzynie będzie przyjmował interesantów w sprawie skarg i wniosków 

w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4


Zapraszam Adam Sosnowski

 

08.10.2015

więcej...

 

KARTA PARKINGOWA

KARTA PARKINGOWA
Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia kierującego pojazdem do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. „koperta”), a także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:
• zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1),
• zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3),
• zakaz wjazdu autobusów (B-3a),
• zakaz wjazdu motocykli (B-4),
• zakaz wjazdu motorowerów (B-10),
• zakaz postoju (B-35),
• zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37),
• zakaz postoju w dni parzyste (B-38),
• strefa ograniczonego postoju (B-39).
Przepisy te dotyczą:
• osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego (wszystkie symbole) albo umiarkowanego (tylko z symbolem 04-O, 05-R lub 10-N) stopnia niepełnosprawności mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego porusza się;
• osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
• placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Można ją uzyskać na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
-wraz ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej (pkt 9 wskazań)
W przypadku placówki na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.
Za wydanie karty uiszcza się opłatę w wysokości 21 zł. (oraz opłatę ewidencyjną od dnia 2 stycznia 2017 r.)

31.03.2016

więcej...

 

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności kart parkingowych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia  10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako nową podstawę materialnoprawną do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający.
Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia części z wniosków do dnia 30 listopada 2014 r.
Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. (art. 1 nowelizacji).
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

12.11.2014

więcej...

 

Zakres działań i obowiązków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości.

Zakres działań i obowiązków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości.

 

21.08.2014

więcej...

 

Ogłoszenie dotyczące kart parkingowych

W związku z wejściem w życie w dniu 01 lipca 2014r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (DZ.U. z 2014r. poz. 870)na tut. Zespół zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące wydawania kart parkingowych. Rozporządzenie to otrzymaliśmy w ostatniej chwili w dniu 01.07.2014r. Obecnie czekamy na wytyczne z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące procedury wydania karty. W momencie kiedy je otrzymamy rozpoczniemy wydawanie w/w dokumentów.

09.07.2014

więcej...

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz 1328) do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jak i stopniu niepełnosprawności załącza się zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą dane schorzenia. Bardzo prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu, bądź kopie potwierdzone już za zgodność z oryginałem przez inne instytucje np. przychodnie) Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie odmową przyjęcia wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż nie świadczymy usług ksero!!!

09.07.2014

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl