Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

PCPR Kościerzyna - Nasze zespoły

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W dalszej części opisany został zakres działań i obowiązków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości.

16.04.2013

więcej...

 

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,
2) przygotowanie decyzji dotyczących wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,
3) prowadzenie postepowań w sprawie procesów usamodzielnienia w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4) przygotowanie decyzji dotyczących wypłat świadczeń dla osób usamodzielnianych,
5) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
6) prowadzenie postępowań w sprawie kierowania dzieci do placówek działających na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,
7) prowadzenie postępowań w sprawie opłat od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
8) przygotowanie decyzji  w sprawie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
9) sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
10) przygotowanie projektów porozumień w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza Powiatu Kościerskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie Powiatu Kościerskiego i prowadzenie dokumentacji finansowej w tym zakresie,
11) przygotowanie sprawozdawczości finansowej i ilościowej w tym prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym,
12) prowadzenie postepowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej i przygotowanie projektów porozumień w sprawie,
13) planowanie środków na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą,
14) pomoc uchodźcom,
15) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej i decyzji o opłacie za pobyt w domu.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

21.07.2015

więcej...

 

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych należy:
1) nadzorowanie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej na terenie powiatu,
2) udzielanie pomocy uchodźcom i repatriantom,
3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
5) realizacja dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6) realizacja dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
7) realizacja dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych                       i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych,
8) realizacja finansowania i nadzór Warsztatu Terapii Zajęciowej,
9) realizacja dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych        i środków pomocniczych,
10) obsługa programów celowych PFRON, prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień z Zarządem Powiatu,
11) monitoring i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zawartych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów pomocy społecznej,
13) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach,
14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
15) kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

21.07.2015

więcej...

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w tym prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej celem pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz rodzinnego domu dziecka,
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
4) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
6) przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka oraz kompletowanie stosownej dokumentacji dotyczącej przyjmowanego dziecka,
7) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
8) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
9) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
10) zapewnienie funkcjonujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka szkoleń, poradnictwa specjalistycznego i terapii mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji biorąc pod uwagę ich potrzeby
11) prowadzenie poradnictwa i terapii  oraz wspieranie psychologiczno – pedagogiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
12) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających i sporządzanie w tej sprawie opinii.
13) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo   prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego  wypoczynku,
14) ścisła współpraca z rodzinami zastępczymi w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
15) przygotowanie planów pomocy dziecku z pieczy zastępczej we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą,
16) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej,
17) opracowywanie opinii do wytoczenia powództwa przez Dyrektora o zasadzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
18) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępczej,
19) prowadzenie rejestrów: dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych    i niezawodowych  oraz spokrewnionych, wydanych opinii i zaświadczeń dla kandydatów na rodziny zastępcze,
20) prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach również w systemie informatycznym,
21) przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej w tym prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym,
22) sporządzanie informacji z realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

21.07.2015

więcej...

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

W dalszej części opisany został zakres działań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej

16.05.2014

więcej...

 

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Do podstawowych zadań Zespołu Planowania, Analiz i Organizacji  należy:
1.prowadzenie sekretariatu,
2.opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum (regulaminy, procedury, zarządzenia),
3.organizowanie prawidłowego obiegu ewidencji i przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz prowadzenie składnicy akt,
4.prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie,
5.sporządzanie stosownych umów cywilnoprawnych lub porozumień w zakresie wszystkich zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum,
6.prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym spraw okresowej oceny pracowników,
7.realizacja zadań z zakresu bhp i ppoż
8.prowadzenie spraw dotyczących funduszu socjalnego,
9.prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji    związanej z nadzorem i kontrolami,  
10.prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej, ewidencji środków trwałych oraz spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego,
11.prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,
12.rejestrowanie i rozliczanie kart drogowych,
13.zakup pieczęci urzędowych, pieczątek pracowniczych,
14.prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, administrowanie pocztą elektroniczną Centrum i systemem informatycznym,
15.prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
16.prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Centrum,
17.prowadzenie rejestru upoważnień,
18.obsługa systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

Do zadań Zespołu należy ścisła współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie w zakresie finansowo - księgowym.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

21.07.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl