Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Z poprzednich lat

Odrzucenie ofert na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w wyniku ogłoszonego zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Projektu Systemowego pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” wpłynęły 3 oferty cenowe.

W wyniku oceny formalnej złożonych ofert stwierdzono, że złożone formularze ofertowe nie spełniły kryteriów określonych w treści ogłoszonego zamówienia w związku z czym zostały odrzucone.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22.07.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie do zaproszenia na złożenie oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wyjaśnienia do umieszczonego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób:

wyjaśnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

14.07.2011

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Projektu Systemowego pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”.

Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie do dnia 15.07.2011 r. do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu p. Wioleta Polak Tel. (58) 686-50-05

Projekt pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wykaz kadry zdolnej do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Zał. nr 3 Wykaz sprzętu i narzędzi którymi dysponuje wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia 

Zał. nr 4 Oświadczenie

Zał. nr 5 Kalkulacja kosztów zamówienia

07.07.2011

więcej...

 

Wybór Oferenta

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informujemy, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4 postępowaniu    o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kościerzynie” do upływu terminu składania ofert złożono zawarte w poniższym piśmie oferty:

Informacja o wyborze oferenta

24.09.2010

więcej...

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

31.08.2010

więcej...

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.08.2010

więcej...

 

Słoneczko zaświeciło dla Magdy

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdańska, kolejny raz ogrzewa dziecięce serca. Tym razem pomoc trafiła do 9-letniej Magdy ze Stawisk, cierpiącej na nowotwór o nazwie Mięsak Ewinga. Leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Kościerzyny, w osobie p. Dyrektor Sylwii Diedrich, postanowiło zwrócić się do Oliwskiego Słoneczka z prośbą o pilną pomoc.

16.08.2010

więcej...

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Zamawiającego wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie”

 

Wyjaśnienie SIWZ

09.08.2010

więcej...

 

Unieważnienie przetargu

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej “ustawą” postępowanie zostało unieważnione.

Unieważnienie Przetargu

04.08.2010

więcej...

 
1 2 3 4 5
strona 1 z 5
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl