Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Częste pytania - Osoby Niepełnosprawne

1. CO TO SĄ PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE? ... +

CO TO SĄ PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE?

Przedmioty ortopedyczne – to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: kule, protezy, wózki i inne)

Środki pomocnicze – to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.)

O zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby ubezpieczone (w tym osoby niepełnosprawne), w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia/niepełnosprawności. W przypadku chorych/niepełnosprawnych dzieci – o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie prawni.

Autor: A.D.
ostatnia modyfikacja 9 Lutego 2010

2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ... +

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON? JAK DOFINANSOWYWANE JEST ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE?

Z dofinansowaniem w formie refundacji mamy do czynienia w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Powyższe zadanie także realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne powyższego dofinansowania jest rozwiązaniem wspomagającym (a nie zastępującym) takie zaopatrzenie, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. O taką pomoc mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód (Przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

·         50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

·         65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Dofinansowanie (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) udzielane jest ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji powiatu na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

·         kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub

- zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.

·         fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo

·         kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać w każdym czasie – nie ma określonego terminu składania wniosków.

 

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139 poz. 1141)

·         Zarządzenia Nr 89/2008/DSOZ Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. zmienione Zarządzeniem Nr 15/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Autor: A.D.
ostatnia modyfikacja 9 Lutego 2010

3. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ... +

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILTACYJNEGO?

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92) należy do zadań powiatu i jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków PFRON określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 ze zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się

1)    osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu.

2)    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – jeden raz w roku, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 60%. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, przy czym dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Autor: A.D.
ostatnia modyfikacja 9 Lutego 2010

4. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ... +

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH?

1)    na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

2)    na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.

Osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, może wystąpić o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka (np.: budowy podjazdu).

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest dobudowa windy lub budowa podjazdu do budynku mieszkalnego, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić następujących formalności:

·         wystąpić do wydziału architektury urzędu dzielnicowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem),

·         przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, jeżeli właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu,

·         po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno – budowlany podjazdu,

·         uzyskać zgodę na budowę.

·          

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON nie definiują zakresu żadnej z barier. Interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych określa, że:

a)    bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

b)    bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie

c)    bariery w komunikowaniu to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Autor: A.D.
ostatnia modyfikacja 9 Lutego 2010

5. CO TO JEST TURNUS REHABILITACYJNY I KTO MOŻE ... +

CO TO JEST TURNUS REHABILITACYJNY I KTO MOŻE W NIM UCZESTNICZYĆ?

Uczestnictwo  w turnusie rehabilitacyjnym należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnie jej opiekuna, udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

·         50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

·         65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o która ten dochód został przekroczony.

Zgodnie z §5 ust. 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) pierwszeństwo  w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Przy rozpatrywaniu wniosków bierzę się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim .

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

Autor: A.D.
ostatnia modyfikacja 9 Lutego 2010
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl