Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Za nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatną poradę w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. Przedstawiciele PCPR także uczestniczyli w dyżurze realizowanym w Prokuraturze Rejonowej w Kościerzynie. 

28.02.2020

więcej...

 

Aplikacja mobilna Alarm112

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępna dla wszystkich obywateli aplikacja mobilna Alarm112. Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom niesłuszącym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112. Jednocześnie informujemy, że wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji ze zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

20.02.2020

więcej...

 

Projekt : KOŚCIERSKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Otwarcie Specjalnego Młodzieżowego Klubu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zainicjowało realizację przez Powiat Kościerski projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020), Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Uroczyste otwarcie Klubu odbyło się w czwartek 13 lutego br. Projekt realizują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie. Odbiorcami projektu są wychowankowie SOSW i PCPR, łącznie 40 osób w dwóch etapach w tym przynajmniej 20 osób z niepełnosprawnościami w ostatnich latach danego etapu edukacji. Okres realizacji projektu to 20 miesięcy. Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży w wieku od 15 do 25 lat warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy będą inicjować działania SKM. Działania te będą zgodne z utworzonym dla uczestników IPD czyli będą prowadzić do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. SKM będzie otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Drugim etapem projektu za który jest odpowiedzialny PCPR jest przygotowanie i realizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne w środowisku zgodnie z zindentyfikowanymi potrzebami i predyspozycjami ujętymi w indywidualnej ścieżce wsparcia każdego uczestnika. Zakłada się udział młodzieży działaniach wolontarystycznych, warsztaty informacyjne i poznawcze w naturalnym środowisku oraz wyjazdy integracyjne. Realizacja projektu ma za zadanie ułatwić młodym ludziom dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć bariery w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

18.02.2020

więcej...

 

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

Dnia 10 lutego br. w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie odbyła się Biesiada w ramach Powiatowych Obchodach Światowego Dnia Chorego. Organizatorami uroczystości było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Uczestnikami uroczystości były osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej i środowiskowych domów pomocy społecznej, podopieczni stowarzyszeń i innych organizacji zajmujących się na co dzień pracą z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz seniorzy z całego terenu Powiatu Kościerskiego. Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Od dwóch lat uroczystości organizowane są w Powiecie w odmienionej formule, kładąc przede wszystkim nacisk na integrację środowisk i wspólną zabawę. Nowa forma spotkań jest wynikiem głosów uczestników poprzednich edycji, którzy czuli potrzebę bezpośredniego uczestnictwa w uroczystościach. Pomysł na zmianę formy organizacji uroczystości okazał się trafną decyzją, czego dowodem była liczba przybyłych gości i przede wszystkim wspaniała zabawa, atmosfera i pozytywne głosy uczestników. Jak dodała P. Starosta Alicja Żurawska w swoim przemówieniu, że cel udało nam się osiągnąć. Należy zaznaczyć, że obchody Światowego Dnia Chorego rozpoczęły się Mszą Św. w intencji chorych w kościele pw. Św. Trójcy w Kościerzynie. Natomiast podczas biesiady w Hali Sportowej „Sokolnia”, organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników grochówkę, chleb ze smalcem, kawę oraz herbatę, a poszczególne domy samopomocy i pomocy społecznej uraczyły wszystkich gości pysznym ciastem za co bardzo dziękujemy. Czas wszystkim umilał występ znanych i utalentowanych osób, na co dzień pracujących w jednostkach samorządu powiatowego.

17.02.2020

więcej...

 

STUDENCI DLA DZIECI

Studenci z Trójmiasta w grudniu podjęli się zorganizowania zbiórki dla naszych najmłodszych podopiecznych z rodzin zastępczych w postaci prezentów i środków finansowych. Udało się zebrać 700zł oraz różnego typu akcesoria do pielęgnacji niemowląt. Dnia 20.01.2020r. odwiedzili nas przedstawiciele Pif Paf, Mefisto Pub, Małpi Pub, Pubokawiarni Mixtura oraz studenci gdyńskich uczelni, aby przekazać dzieciom darowiznę. Nasi milusińscy i ich opiekunowie bardzo ucieszyli się z przekazanych prezentów. Składamy serdeczne podziękowania dla młodych ludzi z: Pif Paf, Mefisto Pub, Małpi Pub, Pubokawiarnia Mixtura oraz studentom z Gdyni za okazane serce i wsparcie. Wszystkim naszym darczyńcom oraz organizatorom zbiórki życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Serdecznie dziękujemy :) 

17.02.2020

więcej...

 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Powiat Kościerski w oparciu o art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w Konkursie Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

1. Zaproszenie do złożenia oferty na: otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym/Liderem projektu) jest Powiat Kościerski za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

2. Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

1) Projektów ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

3. Zamawiający: Powiat Kościerski z siedzibą: 83-400 Kościerzyna, ul. 3-Maja 9c.

4. Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. I. Krasickiego 4,

tel. 58 6865005, faks 586865005,

e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl. 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać:

1) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

2) osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby wskazany w pkt. 4 powyżej, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie;

3) w terminie do 28 lutego 2020 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu); w przypadku zgłoszenia oferty po wskazanym wyżej terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

6. Informacje ogólne/pozostałe; Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres, o którym mowa w ust.4 powyżej.

7. Załączniki: 1) Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia partnera do projektu

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku RODO

07.02.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl