Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Od 25 maja br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prowadzona będzie bezpośrednia obsługa interesantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ponownie otwarte dla interesantów, jednak z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych w czasie stanu epidemii – to najważniejsze założenia

Wprowadza się możliwość bezpośredniej obsługi interesantów, ale także, ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw zdalnie drogą mailową, telefoniczną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Interesanci, którzy chcą skorzystać z osobistego załatwienia spraw, proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad, mających na celu zapewnienie jak najlepszej i sprawnej obsługi, troskę  o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników oraz minimalizację zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2:

 • powstrzymanie się  interesanta  od wizyty w urzędzie jeśli:
  - występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  - zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  - w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji;
 • powstrzymanie się interesanta od przemieszczania się po korytarzach i biurach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Kościerzynie – obsługa odbywać się będzie tylko i wyłącznie na parterze budynku.
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W związku z powyższym, liczba interesantów przebywających jednocześnie na parterze budynku to 2 osoby;
 • dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce na zewnątrz budynku - poczekalnie są wyłączone z użytku;
 • dezynfekcja rąk przez interesantów - pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się na ladzie znajdującej się na parterze budynku;
 • obowiązek zasłonięcia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych.

W dalszym ciągu zachęca się do załatwiania spraw zdalnie oraz po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

PCPR będzie nadal funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30, śr. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Numery telefonów do poszczególnych działów:

-  Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

-  Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

-  Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 686-50-05 wew. 26,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-680-00-90; 58-686-50-05 w. 23.

 

25.05.2020

więcej...

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Szanowni Klienci PIK. Miło nam poinformować, iż wznowiona została możliwość osobistego kontaktu. Wiemy, że dla wielu z Państwa kontakt telefoniczny w czasie największych ograniczeń z powodu pandemii był niewystarczający. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 667-761-455 lub (58)681-53-87. W dalszym ciągu obowiązują zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa w czasie spotkań oraz inne, o których piszemy w poprzedniej wiadomości. Środki dezynfekujące czekają na Państwa w budynku PCPR. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

zdjęcie: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo">Tło plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a> 

27.05.2020

więcej...

 

POLECENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Pomorski w dniu 7 maj 2020 r. wydał polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, w terminie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:

-placówek wsparcia dziennego,

-dziennych domów i klubów seniora,

-środowiskowych domów samopomocy,

-warsztatów terapii zajęciowej.

08.05.2020

więcej...

 

07.05.2020

więcej...

 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PFRON uruchomił pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.    W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1. uczestników warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestników środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4. podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W celu przystąpienia do programu przez Samorząd Powiatowy niezbędne jest oszacowanie wysokości środków, a tym samym ilość osób spełniających kryteria programu. Mając na uwadze powyższe prosimy zainteresowane osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny 58 686 50 05 wew. 26. Szczegółowe informacje na temat programu: www.pfron.org.pl

06.05.2020

więcej...

 

Komunikat !   
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikami jednostki, będą realizowane w budynku PCPR po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Wszystkie dokumenty do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA

04.05.2020

więcej...

 

AKTUALNOŚCI !!! KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń informuje o zmianach obsługi klientów PCPR od 4 maja 2020 r.:

PCPR będzie nadal funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30, śr. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Numery telefonów do poszczególnych działów:

- Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

- Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 686-50-05 wew. 26,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-680-00-90; 58-686-50-05 w. 23,

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych 58-686-50-05 w. 23 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną. Zalecamy, aby klienci którzy zamierzają złożyć wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadali gotową wypełnioną i przygotowaną dokumentację. Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania. Orzekanie o niepełnosprawności jest kontynuowane zaocznie w przypadkach, w których przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny. Powyższy sposób orzekania jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody wnioskodawcy, z którym kontaktujemy się telefonicznie lub listownie.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania jak dotychczas poprzez system SOW. Inne, nie objęte systemem SOW w wersji papierowej można przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl. Zalecamy również, aby klienci którzy zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia brakującej dokumentacji stanowiącej braki formalne we wnioskach – dokonywali tego za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Obsługa klientów jest możliwa poprzez wcześniejszą rejestrację drogą telefoniczną 58 681-52-69 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną.

Prosimy o posiadanie wypełnionej i gotowej do przykazania dokumentacji.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych 58-681-54-03 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Punkt Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu pracuje zdalnie pod numerami 667-761-455.

Pozostałe Zespoły osobisty kontakt z pracownikami jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godziny wizyty w  PCPR.

Wszystkie zespoły pracują z zachowaniem reżimu higienicznego przyjętego w PCPR o który również prosimy klientów odwiedzających PCPR.

Dyrektor PCPR w dalszym ciągu do odwołania wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wstrzymuje urlopowanie dzieci do rodziców i krewnych. . Ograniczenie kontaktu, wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów i rodziców. Podjęte działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego.

PAMIĘTAJMY o zasadach bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

• o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, • obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,

• ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń APELUJĄC o rozwagę i jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

30.04.2020

więcej...

 

Rząd wprowadza II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rząd wprowadza zapowiadany drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzone zostaną także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Wszelkie szczegóły na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

29.04.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl