Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

16.04.2021

więcej...

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że z dniem 9 kwietnia Rząd przedłużył i wyznaczył nowe ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w związku z tym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie kierując się dobrem naszych klientów i podopiecznych,
a także w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, informuję o podtrzymaniu ograniczeń w obsłudze klientów oraz w spotkaniach  rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej do 18 kwietnia 2021r.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

12.04.2021

więcej...

 

KOMUNIKAT

Szanowni klienci, w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną oraz dodatkowo nałożonymi ograniczeniami informujemy, że od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. obsługa odbywać się będzie w systemie ograniczonym.

Prosimy o załatwianie jeśli to możliwe spraw za pośrednictwem:

- telefonu,

- poczty polskiej,

- drogą elektroniczną poprzez e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl,

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP www.epuap.gov.pl.

- lub prosimy składać w przygotowanej skrzynce na korespondencję przy wejściu głównym PCPR, ewentualnie prosimy o uprzednie umówienie wizyty telefonicznie.

Numery kontaktowe:

- Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

- Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545 lub 58 681-52-69 wew. 26,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734 lub 58-686-50-05 w. 23.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

PCPR funkcjonuje w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30,śr. od 7:30 do 17:00 i pt. od 7:30 do 14:00.

Informujemy, o wstrzymaniu kontaktów osobistych na terenie budynku PCPR rodziców z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej.

29.03.2021

więcej...

 

„Aktywni niepełnosprawni– narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

     Uprzejmie informuję, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni– narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających– organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest modyfikacja istniejącychi wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Informacja o projekcie

19.03.2021

więcej...

 

Zajęcia klubowe WTZ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 stycznia 2021 roku zawarł z Powiatem Kościerskim umowę dot. realizacji przez Samorząd powiatowy programu
„Zajęcia klubowe w WTZ”, na okres luty 2021 r. – styczeń 2022 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji, dla osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.

Program jest finansowany ze środków PFRON.

05.03.2021

więcej...

 

UWAGA STUDENCI !!!

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II - NABÓR NA WNIOSKI w systemie SOW rozpoczął się od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o wparcie finansowe ze środków PFRON na pokrycie kosztów nauki w szkole wyższej, szkole policealnej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu na semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 trwa do 31 marca 2021 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl/

OGŁASZAMY RÓWNIEŻ ZMIANY W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE PFRON "AKTYWNY SAMORZĄD"- 2021 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 rok, umożliwiający kontynuowanie programu.

Zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia.

W ramach Modułu I:

Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości,  przy amputacji:

- w zakresie ręki - z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,

- przedramienia - z kwoty 20 000 zł do 26 000 zł,

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł do kwoty 30 000 zł,

- na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,

- uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł do kwoty 30 000 zł.

Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.

W ramach Modułu II:

Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 01.03.2021 r. rusza nabór wniosków dot. Modułu I oraz Modułu II w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Informujemy, że w 2021 roku wnioski nadal można składać wykorzystując darmowego Systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

System ten pozwala na złożenie Wniosku również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Jedyne, czego potrzeba to:

• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany (bezpłatny).

 Wnioski o dofinansowanie można składać:

- w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;

- do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

- do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Serdecznie zapraszamy !!!

03.03.2021

więcej...

 

24.02.2021

więcej...

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniu 22 lutego obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw – polskie święto obchodzone 22 lutego ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Z tej okazji Stowarzyszenie Ovum, które prowadzi Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kościerzynie zorganizowało webinarium dotyczące ustawy antyprzemocowej.

22.02.2021

więcej...

 

Powiat Kościerski pozyskał samochód

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakupiło samochód osobowy marki Renault Trafic. Pozyskanie przez Powiat Kościerski samochodu było możliwe dzięki środkom z realizacji Projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Samochód jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Pojazd będzie służył uczestnikom projektu niezależnie od rodzaju realizowanego zadania i skierowanej formy wsparcia. Ułatwi prowadzenie działań ponadgminnej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego o nazwie „Pozytywka” oraz działań w Centrum Aktywnej Integracji Osób z Niepełnosprawnością. Celem głównym projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, seniorów i osób z niepełnosprawnością oraz specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci.

Całkowity koszt zakupu samochodu został pokryty ze środków UE i wyniósł 127.000zł

02.02.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl