Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Warsztaty dla rodziców

Od września tego roku w ramach projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowane są warsztaty dla rodziców. Celem działania jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Działanie te finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

23.09.2021

więcej...

 

Program korekcyjno - edukacyjny

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie realizowany jest program korekcyjno - edukacyjny, który jest przeznaczony dla osób chcących zmienić przemocowe zachowania w bardziej przystosowawcze i poprawić relacje w rodzinie.

Na program składa się 60 godzin zajęć. Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 16.30-20.00.  Program realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z budżetu państwa oraz współfinansowaniu powiatu kościerskiego. 

23.09.2021

więcej...

 

Psychoterapia i zajęcia z Integracji Sensorycznej

 

SI to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych
z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom.

Jednym ze specjalistycznych wsparć realizowanego projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” jest terapia sensoryczna. Indywidualne zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej Sali SI w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie. Sala powstała
dzięki prowadzonemu projektowi przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z kilku metod, która wykorzystywana jest w pracy
z dziećmi, u których zaobserwować można m.in. trudności w zakresie umiejętności ruchowych, umiejętności szkolnych, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną czy problemy z koncentracją. Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.

Uzupełnieniem zajęć z SI jest równolegle prowadzona psychoterapia. Również w tym wypadku PCPR w ramach projektu zaadoptował i wyposażył salę do tych zajęć. Specjalistyczne wsparcie prowadzone jest od początku roku, którymi objęte są dzieci z pieczy zastępczej.

Działania realizowane w Kościerzynie ułatwiają rodzinom zastępczym objęcie swoich podopiecznych kompleksową pomocą, co znacznie ułatwia sprawowaną nad nimi opiekę.

09.09.2021

więcej...

 

 

Powiat Kościerski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aneks nr 1 z dnia 9 września 2021 r. do umowy nr KLU/000012/11/D z dnia 19 stycznia 2021 r. zwiększający środki finansowe Funduszu na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji dla osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Program jest finansowany ze środków PFRON.

14.09.2021

więcej...

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO PARKU WODNEGO „SUNTAGO” I WARSZAWY

 

W dniu 4 września wczesnym rankiem rodziny zastępcze z dziećmi wyruszyły na integracyjną dwudniową wycieczkę do Warszawy. Stolica nie była jednak jedyną atrakcją z której uczestnicy korzystali. W pierwszym dniu czekał na Nich świat wodnego parku „Suntago” – tam to dopiero były atrakcje! Każdy znalazł coś dla siebie i mały i duży! Po wyczerpujących wyczynach wodnych wycieczka udała się na zasłużoną kolację i nocleg.

Drugiego dnia również nie brakowało atrakcji. Z przewodnikiem rodziny z dziećmi odwiedziły najważniejsze miejsca w Warszawie:

Krakowskie Przedmieście – Pałac Prezydencki, Pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Kościół św. Krzyża, Pomnik Kopernika, ławeczki Chopinowskie oraz

Stare Miasto – Plac Zamkowy, Dziedziniec Zamku Królewskiego, Kanonie, Gnojna Góra, Rynek Starego Miasta z Syrenką, Barbakan, Szeroki Dunaj, Pomnik Małego Powstańca, Archikatedra św. Jana.

Na sam koniec dwudniowej wycieczki uczestnicy zwiedzili warszawski ogród zoologiczny, który urzekł ogromem i różnorodnością flory i fauny.

Po wyczerpujących dwóch dniach wojaży zmęczeni turyści, ale bardzo zadowoleni i szczęśliwi w późnych godzinach wieczornych powrócili  do domów.

Wyjazd został finansowany z środków projektu prowadzonego przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

09.09.2021

więcej...

 

Podnoszenie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników PCPR

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie od wiosny pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej i Zespołu Pieczy Zastępczej uczestniczą w superwizji, która jest  szczególnym, wieloaspektowym oglądem pracy służącym rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy naszych pracowników.  

To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).

Celem superwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy i zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego.

09.09.2021

więcej...

 

Światowy Dzień Świadomości FAS

Tego dnia będziemy dużo mówić o tym aby w ciąży nie pić alkoholu.  Z badań przeprowadzonych wśród mieszkanek Gdańska przez Fundację FASCYNACJE wynika, iż 36,6% badanych kobiet przyznało się do picia alkoholu w ciąży, a 58,5% spośród nich sądziło, że FAS grozi tylko dzieciom alkoholiczek. Tymczasem każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu w trakcie ciąży może być szkodliwa. 

Warto o tym mówić!

08.09.2021

więcej...

 

Spotkanie grupy wsparcia dla asystentów rodzin

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla asystentów rodzin z terenu powiatu kościerskiego, które odbędzie się w dniu 17.09.2021 o godz. 10.00 w Punkcie Interwencji Kryzysowej, pok. 13. PCPR.

08.09.2021

więcej...

 

Jesteś cudzoziemcem poszukującym ochrony w Polsce? Twoje prawa w zakresie zatrudnienia.

Kiedy cudzoziemiec poszukujący ochrony w Polsce może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Bez zezwolenia możesz pracować jeśli:

·         posiadasz status uchodźcy,

·         udzielono ci ochrony uzupełniającej,

·         posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

·         posiadasz zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,

·         korzystasz z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

·         posiadasz ważne zaświadczenie, że sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została zakończona w terminie 6 miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z twojej winy.

WAŻNE: Cudzoziemiec, który oczekuje na przyznanie statusu nie może pracować. Pracę (bez zezwolenia) może podjąć dopiero gdy uzyska jeden z wyżej wymienionych tytułów pobytowych.

Kiedy cudzoziemiec poszukujący ochrony w Polsce może skorzystać ze wsparcia urzędu pracy?

Aby otrzymać kompleksową pomoc z urzędu pracy w znalezieniu pracy w Polsce musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna. W Polsce jest 340 urzędów pracy, w których istnieje możliwość rejestracji uwzględniając miejsce zamieszkania. Listę (wyszukiwarkę) urzędów znajdziesz na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Ważne! Osoba ewakuowana z Islamskiej Republiki Afganistanu będzie mogła zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, po uzyskaniu:

·         statusu uchodźcy;

·         ochrony uzupełniającej;

·         zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

·         zgody na pobyt tolerowany;

·         ochrony czasowej (jeżeli UE uruchomi tę procedurę).

Rejestracja w urzędzie pracy – i co dalej?

Po rejestracji w urzędzie pracy możesz być objęty wsparciem na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Podlegasz również ubezpieczeniu zdrowotnemu, co daje ci możliwość bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej.

Po rejestracji w urzędzie pracy  zaopiekuje się tobą wyznaczony pracownik, który stanie się twoim doradcą. Przeprowadzi on rozmowę w celu ustalenia twojej aktualnej sytuacji zawodowej i społecznej, twoich predyspozycji, kwalifikacji i potrzeb oraz możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Otrzymasz również informację na temat możliwości uznania posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, a także wymogów do podjęcia pracy w danym zawodzie.

jaką pomoc można uzyskać w urzędzie pracy?

Wybrane formy pomocy:

·                    Szkolenia z języka polskiego oraz szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia, zdobycia  lub zaktualizowania kwalifikacji zawodowych. W trakcie szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości do 1489 zł miesięcznie.

·                    Staż – w przypadku konieczności zdobycia doświadczenia zawodowego (w trakcie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1489 zł miesięcznie).

·                    Dotacja na założenie działalności gospodarczej.

·                    Zatrudnienie subsydiowane z Funduszu Pracy (np. w ramach prac interwencyjnych).

·                    Przygotowanie profesjonalnych dokumentów potrzebnych do aplikacji na stanowisko pracy -  przy wsparciu doradcy klienta.

·                    Pośrednictwo pracy: przedstawianie aktualnych ofert pracy, na które można aplikować, pomoc w nawiązywaniu kontaktu z pracodawcami, kierowanie na wolne stanowiska pracy.

W trakcie udzielania pomocy w aktywizacji zawodowej powiatowy urząd pracy współdziała z innymi instytucjami wspierającymi cudzoziemców w Polsce. To przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd ds. Cudzoziemców, tłumacze języków obcych oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla cudzoziemców. Współpraca ta jest jednym z warunków skutecznej aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

 

Pomoc społeczna dla cudzoziemców - informacja w języku PASZTO

Pomoc społeczna dla cudzoziemców - informacja w języku DARI

RYNEK PRACY - informacja w języku PASZTO

RYNEK PRACY - INFORMACJA W JĘZYKU dari

09.09.2021

więcej...

 

DNI SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE

Zapraszamy w dniach 11-20 września 2021 r. na Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, organizowane przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego w ramach kampanii społecznej „Odmień swoją głowę”!

Od lat przybliżamy problematykę kryzysów psychicznych i potrzebę włączania osób chorujących w życie społeczności lokalnych. Dane naukowe (WHO, 2020) wskazują, że co trzeci człowiek miał, ma lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie możemy więc zakładać, że ten problem nas nie dotyczy.

W okresie pandemii temat ten nabiera szczególnego znaczenia. Większość z nas doświadczyła negatywnych skutków samoizolacji spowodowanej pojawieniem się wirusa Sars-CoV-2, a część – kryzysu psychicznego. Licząc na to, że dzięki pandemii Covid-19 temat zaburzeń życia psychicznego stał się bardziej dostępny, a społeczność może być na niego bardziej uwrażliwiona dzięki zbiorowemu doświadczeniu, chcemy wykorzystać ten moment, żeby podjąć tematy higieny psychicznej, normalizacji korzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oraz przeciwdziałania stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

ZAPRASZAMY

20 września 2021 poniedziałek Kościerski Dom Kultury,

Kościerzyna Sala widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego ul. 3 maja

9 11.00- 16.00 Odmień Swoja głowę – dzień dla Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie

Wykłady, warsztaty, występy artystyczne, kiermasze prac.

Szczegóły:

https://otwartebramy.org/dni-solidarnosci-2021/

07.09.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl