Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

29.10.2021

więcej...

 

WYJAZD TERAPEUTCZNY DO GIŁAWY NA WARMII

 

W dniach  23 - 26 października 2021 r. grupa dzieci z pieczy zastępczej wraz z opiekunami udała się wczesnym rankiem w drogę do Giławy na Warmię w powiecie olsztyńskim. Wyjazd miał charakter terapeutyczny. 

Przez 4 dni „małym” i „dużym” uczestnikom zapewniono obszerny pakiet zajęć integracyjnych, terapeutycznych, ruchowych, fizjoterapeutycznych, relaksacyjnych i warsztatowych. Zajęcia były podzielone tematycznie dla dzieci i dorosłych.

Opiekunowie codziennie po zajęciach mieli możliwość indywidualnych konsultacji
z pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą i terapeutami w celu uzyskania komunikatów zwrotnych o dzieciach wraz z  zaleceniami do pracy opiekuńczej i wychowawczej.

Obcowanie z przyrodą Warmii, kojącą nerwy jesienną naturą pozwoliła uczestnikom wyjazdu zredukować poziom stresu i „naładować baterie”. Przebywanie pośród przyrody dała możliwość odpoczynku ciała i głowy, a kontakt z naturą zapewne wpłynął dobroczynnie na poprawę  zmysłów oraz zdolność do koncentracji, pamięci i abstrakcyjnego myślenia.

Piękno jesiennej przyrody, kontakt ze zwierzętami i gościnność właścicieli kwatery agroturystycznej w miejscowości Giławy, szczególnie przepysznej kuchni gospodyni pozostawią w pamięci uczestników wyjazdu niezapomniane wrażenia i wspomnienia.  

Wyjazd został sfinansowany ze środków projektu prowadzonego przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy za pomysł organizatorom wyjazdu i gratulujemy.

03.11.2021

więcej...

 

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje osoby z niepełnosprawnością, że w 2021 r. jeszcze można składać wnioski na realizację zadań ze środków PFRON i uzyskać dofinasowania do:

likwidacji barier w komunikowaniu się (np.: komputery, programy wspomagające rozwój mowy). W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu wymagane jest do wniosku zaświadczenie lekarskie lub innego specjalisty potwierdzające zasadność zakupu sprzętu w celu poprawy w „komunikacji zewnętrznej”;

zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego (np.: protezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, rowerki stacjonarne, maty rehabilitacyjne, rotory, pieluchomajtki, cewniki,). W przypadku tego dofinansowania wymagane jest zlecenie lekarza oraz potwierdzenie z NFZ o dofinansowaniu do zakupu danego sprzętu i środków.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ul. Krasickiego 4 pokój 11, drogą pocztową lub skorzystanie z elektronicznego systemu SOW.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 58/686 50 05 w. 26 lub tel. kom. 500 728 545

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

ZAPRASZAMY

29.10.2021

więcej...

 

Kierunek Dębki

W minionym tygodniu młodzież z Klubu Młodzieżowego brała udział w wyjazdowym szkoleniu. Były to dwa dni pełne zadań, wyzwań i przyjemności w których młodzi ludzie zainteresowali się takimi tematami jak asertywność, współodpowiedzialność, komunikacja, szczerość i empatia. Dwudniowy pobyt nad morzem w miejscowości Dębki i zajęcia z doświadczonym zawodowym żołnierzem sprawiły uczestnikom dużo frajdy. Były dowódca wojsk lotniczych, pułkownik dowodzący wojskami w Iraku niewątpliwie był dla naszej młodzieży męskim wzorcem i autorytetem.

Młodzież wróciła bardzo zadowolona i jak się okazało zaskoczona, że takie zajęcia wcale nie muszą być nudne!

Gratulujemy i dziękujemy organizatorowi wyjazdu.

29.10.2021

więcej...

 

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że trwa nabór przyjmowania wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie od 10 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r., który odbywać się będzie w kolejnym roku kalendarzowym tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej PCPR w zakładce Pliki do pobrania.

11.10.2021

więcej...

 

Wsparcie dla rodzin zastępczych

 

W ramach projektu pn. „ Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” współfinansowanego  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie od kwietnia br. trwają spotkania superwizyjne dla rodzin zastępczych zawodowych. W ramach projektu rodzice zastępczy zrealizują 10 spotkań jednogodzinnych indywidualnych  i 30 h zajęć grupowych.

Superwizja to specyficzny program wsparcia oparty na specjalistycznym doradztwie, konsultacjach oraz wymianie informacji, dyskusji i wspólnej refleksji. Ponadto polega na wyjaśnieniu dylematów etyczno - moralnych oraz terapeutycznych działaniach, które będą wspierać rodziców zastępczych w ich wyczerpującej roli.   Superwizja uaktywnia zasoby do poszukiwania rozwiązań w pojawiających się trudnościach, zarówno dotyczących dzieci, jak
i trudnościach osobistych po stronie opiekunów. Superwizja rodzin zastępczych ma na celu m.in. weryfikację kompetencji wychowawczych oraz ich doskonalenie, przeciwdziałanie wypaleniu oraz wzmocnienie emocjonalne rodziców zastępczych.

 

04.10.2021

więcej...

 

UWAGA STUDENCI !!! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

• w szkole policealnej,

• w kolegium,

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej składamy w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

• do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

• do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

• 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

• 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

• 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

• 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

• 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

29.09.2021

więcej...

 

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA LATA 2022-2026

W dniu 22 września 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022 – 2026.

Zespół został powołany Zarządzeniem nr 38/2021 Starosty Kościerskiego z dnia 7 września 2021 r.

W spotkaniu Zespołu udział wzięli przedstawiciele jednostek powiatowych i gminnych, Policji, Sądu, służby zdrowia, Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

W ramach prac nad dokumentem utworzono sześć grup dla obszarów problemowych tj.:

1. wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2. integracja osób: - z niepełnosprawnością w tym z zaburzeniami psychicznymi, - uchodźców,

3. bezpieczeństwo mieszkańców ( problematyka przemocy, uzależnień),

4 sytuacja osób starszych,

5. rynek pracy i zatrudnienie,

6. współpraca i kapitał społeczny (współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa, partnerstwa, aktywność organizacji, wzmacnianie potencjału instytucji, organizacji i osób).

Opracowanie Strategii na kolejne lata jest kontynuacją zadań realizowanych przez Powiat z lat poprzednich i zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian w zakresie objętym strategią; określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań.

Frekwencja dopisała. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako główny realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach.

27.09.2021

więcej...

 

Rekrutacja

Szanowni Państwo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, że do 30 października 2021 r.,  prowadzi rekrutację osób chętnych do szkolenia „ BY MIEĆ TĘ MOC” i stworzyć rodzinę zastępczą.


Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, bądź kontakt telefoniczny pod numer
58 681 54 03/ 785 993 121.


Serdecznie zapraszamy !!!!

27.09.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl