Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Oddział Pomorski PFRON informuje -„PRACA – INTEGRACJA”

Oddział Pomorski PFRON informuje iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację pilotażowego programu  „PRACA – INTEGRACJA”
Celem programu jest – podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% zwolnienie z tych opłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046).
Podmioty uprawnione do udziału w programie:
• Przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów 9w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy,
• Organizacje pozarządowe, które na zlecenie PFRON będą realizowały zadania publiczne w formie powierzenia , w rozumieniu art. 11 ust1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegające na zrekrutowaniu, przygotowaniu do zatrudnienia oraz wspomaganiu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy adresata programu.
Adresatem programu – jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą przez organizację pozarządową działania aktywizacyjne. Podstawą tych działań będzie Indywidualny Budżet Osoby Niepełnosprawnej.
Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferent NGO) dotyczące:
1. rekrutacji pracowników i rozpoznanie potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
2. uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych;
3. zniwelowanie barier umożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy);
4. dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej;
5. wykorzystanie innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3908,Procedury-realizacji-pilotazowego-programu-PRACA-INTEGRACJA.html
Ponadto informacje na temat zasad w/w programu udzielane są w siedzibie Oddziału pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie nr. tel. (58) 350-05-44, 350-05 -02, 350-05-01

08.06.2017

więcej...

 

Zakończone szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych

Dnia 07.06.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło się szkolenie dla piętnastu osób, które stanowią spokrewnione rodziny zastępcze. Biorące udział w zajęciach rodziny miały okazję pogłębienia swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, które umożliwią im w dalszym procesie prawidłowe sprawowanie pieczy nad powierzonymi im dziećmi. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

07.06.2017

więcej...

 

MOC ŻYCZEŃ Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY


30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. 
Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.
Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.
Życzy Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

 

29.05.2017

więcej...

 

Działania w ramach projektu "JAK FENIKS Z POPIOŁU"

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych realizuje projekt „Jak Feniks z popiołu”. Dzięki temu rodzice, dzieci i ich opiekunowie korzystają już z różnych form wsparcia specjalistów, które są obecnie dostępne w pełnym zakresie. Również kolejne etapy z zakresu aktywnych form integracji i aktywizacji społecznej są na bieżąco wdrażane – po terapii ruchem i choreoterapii debiutowały warsztaty sztuki użytkowej i wyjścia do kina. 

 

25.05.2017

więcej...

 

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
•    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski przyjmowane są:
•    na semestr letni 2016/2017 od 17 marca do 30 marca 2017 r.,
•    na semestr zimowy 2016/2017 od 1 września do 10 października 2017 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.05.2017

więcej...

 

JAK FENIKS Z POPIOŁU

Działania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołu” ruszyły pełną parą. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wychowankowie pieczy zastępczej odbywają spotkania z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem. Pierwsze dyżury specjalistów pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie dla tego rodzaju poradnictwa i wsparcia na terenie naszego powiatu. Uczestnicy mają już również za sobą pierwsze zajęcia z terapii ruchem oraz choreoterapii. Terapeuci w ramach tych zajęć stymulują i rozwijają różne sfery aktywności naszych beneficjentów: emocjonalną, społeczną, motoryczną i poznawczą. Nadchodzący miesiąc zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Przed uczestnikami warsztaty plastyczne i kulinarne, spotkania usamodzielnianych wychowanków z mentorem i wyjście do kina. Natomiast grupę opiekunów czekają inauguracyjne zajęcia z terapii skierowanej na rozwiązanie / TSR /.

08.05.2017

więcej...

 

Majówka w Strzelnicy

Piknik Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 3 maja 2017 r. w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" niewątpliwie był doskonałą okazją do spędzenia czasu z najbliższymi, z dala od codziennych spraw i obowiązków. Na wszystkich uczestników czekały liczne atrakcje, które tym bardziej umiliły to spotkanie.

07.05.2017

więcej...

 

Piknik Rodzinny i Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze do wzięcia udziału w Pikniku Rodzinnym i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 3 maja w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica", w godzinach od 15:00 do 18:00. Wśród atrakcji na uczestników czekają: gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, strzelanie 3-cio Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, zabawa z zespołem "4 ASY", Darmowa grochówka.

Informujemy również, iż mieszkańcy Kościerzyny, 3 maja do CKK Strzelnica będą mogli dojechać miejskim autobusem.

28.04.2017

więcej...

 

Porozmawiajmy o depresji - obchody „Światowego Dnia Zdrowia” w Kościerzynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy" wzięło udział w obchodach „Światowego Dnia Zdrowia”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w naszym mieście był, jak co roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów była „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

27.04.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl