Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

KAUFLAND DZIECIOM

Firma KAUFLAND po raz kolejny włączyła się w akcje na rzecz dzieci. Kościerski sklep Kaufland uczestniczył  w Kampanii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Dajmy siebie innym”. Ostatnimi działaniami PCPR wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” mógł promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego wspierając jednocześnie zadania Kaufland w zakresie działalności firmy.
Stowarzyszenie rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na terenie sklepu Kaufland 28 lipca piknik pod hasłem „KAUFLAND WSZYSTKO CO KOCHASZ”. W ramach spotkania przez ponad 3 godziny dzieci wraz z rodzicami mogli uczestniczyć we wspólnych zabawach, grach i konkursach. Na uczestników czekały nagrody i słodki poczęstunek ufundowany przez sklep. W czasie zabawy przy muzyce didżeja, PCPR wraz z rodzinami zastępczymi przedstawiali klientom sklepu plusy i minusy bycia rodziną zastępczą namawiając do zastanowienia się nad taką formą pomocy  dzieciom wymagającym opieki.
Główną  ideą Kampanii jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe                       i zawodowe rodziny zastępcze oraz tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci  i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy pikniku niezależnie od pełnionej roli świetnie się bawili. Pogoda dopisała, a klienci Kaufland bardzo życzliwie i z ciekawością przyjęli formę zorganizowanej aktywności przynoszącej obopólne korzyści dla partnerów akcji.

03.08.2017

więcej...

 

STOP BIERNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
STOP BIERNOŚCI.


Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.
NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD LIPCA 2017 III
I. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
a.    W wieku od 15 do 29 roku życia (50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn)
b.    Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
c.    Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
d.    Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne
e.    Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych
II. Zakres projektu:
a.    EIPD — nowa jakość doradztwa (badanie orientacji zawodowej, tworzenie IPD) — zajęcia z doradcą zawodowym — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z doradcą zawodowym —wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c.    Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) — zajęcia z psychologiem — wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d.    Warsztaty nabywania umiejętności kluczowych ważnych dla znalezienia pracy — zajęcia z trenerem —warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
e.    Szkolenie zawodowe — wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
f.    Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób
III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
n    Stypendia szkoleniowe i stażowe
n    Zwrot kosztów dojazdu / noclegi
n    Pokrycie kosztów badań lekarskich — na potrzeby stażu
n    Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW — na potrzeby stażu
n    Opiekę nad osobami zależnymi
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 r. — 31.05.2018 r.
KONTAKT: 
EUR CONSULTING SP. z o.o.
LIDER PROJEKTU
Ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

03.08.2017

więcej...

 

PROJEKT „INTEGRACJA”

Fundacja „Sprawni Inaczej” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt.  „Integracja” w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego.
Działaniami w ramach projektu zostaną objęte osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz ich rodziny. Część osób będzie rekrutowana do projektu ze środowiska pieczy zastępczej.
Projekt zakłada dostęp do specjalistycznej pomocy poprzez zapewnienie psychiatrycznych i psychologicznych konsultacji, wsparcie mentora w środowisku domowym, warsztaty dla rodzin, integrację ze społeczeństwem poprzez wspólne wyjazdy kulturalne. Odrębnym działaniem będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa lokalnego na temat rodzajów zaburzeń psychicznych ich specyfiki.
Głównym założeniem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości wśród lokalnej społeczności, aby zmniejszyć strach przed nieznanym. Natomiast osobom  i rodzinom dotkniętym problemem, pozwoli zminimalizować lub wyeliminować poczucie odtrącenia i samotności z powodu swojej niepełnosprawności.

03.08.2017

więcej...

 

KAUFLAND DZIECIOM 28.07.2017

KAUFLAND DZIECIOM

Z przyjemnością informujemy, że nasz partner i mecenas firma KAUFLAND po raz kolejny włącza się w akcje na rzecz dzieci. Tym razem jest to Kampania „Dajmy siebie innym”, którą Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie realizuje od kilku miesięcy. Nasze działania w ramach Kampanii przyjmują różną formę. Tym razem chcemy poprzez informacje promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego. Główną naszą ideą jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Również celem Kampanii jest tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kościerski Kaufland jako mecenas Kampanii i przyjaciel rodzin zastępczych wraz ze Stowarzyszeniem rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają rodziny z dziećmi na parking przy sklepie Kaufland w Kościerzynie w piątek 28 lipca 2017 r. w godzinach od 13.00 do 16.00. Na klientów sklepu czekają zabawy i konkursy przy muzyce. Hasłem przewodnim spotkania jest: „KAUFLAND WSZYSTKO CO KOCHASZ”. Na uczestników czekają nagrody i słodki poczęstunek. ZAPRASZAMY!!!

 

 

25.07.2017

więcej...

 

„JAK FENIKS Z POPIOŁU” – czerwcowa relacja z realizacji projektu.

Mija już czwarty miesiąc realizacji projektu. Był to intensywny czas zajęć i spotkań dla  dzieci, rodziców i opiekunów - uczestników projektu. W ramach aktywnych form integracji       społecznej odbyły się zajęcia z terapii  ruchem i choreoterapii. Zajęcia z psychologiem pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, uczą umiejętności komunikacji,  autoprezentacji i przedsiębiorczości. Rozwijają inwencję twórczą, uczą pracy w grupie, nawiązywania kontaktów, podnoszą i odbudowują u dzieci własną samooceną. W ramach form integracji społecznej odbył się pierwszy z trzech warsztatów „kreatywnej kuchni” gdzie dzieci uczyły się, iż przygotowywanie posiłków może być świetną zabawą. 
W ramach aktywnych form aktywizacji społecznej 30 uczestników brało udział w pierwszej wycieczce do Centrum Nauki EKSPERYMENT w Gdyni. Uczestnicy projektu wraz  z dorosłymi korzystają ze wszystkich form wsparcia specjalistycznego. Psycholog, prawnik i lekarz psychiatra mają „pełne ręce roboty”. Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, a to znaczy, że założenia projektu były trafne. Tak duże zainteresowanie ukazało jak niewystarczająca była do tej pory ta forma pomocy i jak jest ona nieodzowna na co dzień w pracy i opiece nad dziećmi.
Opiekunowie w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych kontynuowali warsztaty  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Młodzież realizująca plany usamodzielnienia zdobywała wiedzę od mentora, który przekazuje doświadczenia własne.
Niespodzianką dla uczestników były przygotowane upominki dla osób najbardziej aktywnych. Stowarzyszenie poza projektem z własnych środków zakupiło upominki, za co bardzo dziękujemy.
Uczestników czeka w lipcu jeszcze wycieczka. Potem chwilę wytchnienia, aby następnie spotykać się we wrześniu i kontynuować zajęcia. Życzymy wszystkim uczestnikom projektu spokojnych i miłych wakacji.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

04.07.2017

więcej...

 

Rekrutacja do projektu – „CZAS NA ZMIANĘ”


NR RPPM.06.01.02-22-0104/16

TEB Edukacja wraz z Fundacją AKME realizuje projekt pt. „Czas na zmianę” w ramach Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym min. 115 osób (69K/46M) ze 135 Uczestników Projektu (81K/54M).
Czas realizacji projektu: 31.03.2017 r. – 30.01.2019 r.
Projekt skierowany jest do 135 (81K/54M) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. pomorskiego w tym wyłącznie powiaty: starogardzki, słupski, kościerski, człuchowski, chojnicki, bytowski.
Uczestnikiem/czką projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. jest osobą w wieku 18 – 64 lata
2. jest osobą z niepełnosprawnościami
3. jest osobą zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim na terenie gminy: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępnice, Potęgowo, Smołdzino, Stara Kiszewa, Czarne , Debrzno, Koczała, Przechlewo, Brusy, Chojnice, Czersk, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie
4. jest osobą pozostająca bez pracy - bierna zawodowo
5. jest osobą o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu zaplanowano wsparcie Uczestników Projektu, poprzez następujące działania:
• opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
• poradnictwo psychospołeczne w formie grupy wsparcia
• warsztaty terapeutyczne
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• indywidualne poradnictwo zawodowe
• szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych – stypendium szkoleniowe
• 3 – m-czne płatne staże 1350 zł/netto
• indywidualne pośrednictwo pracy
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, a uczestnik projektu otrzymuje:
• Indywidualną Ścieżka Reintegracji
• możliwość zwrotu kosztów dojazdu
• możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną
• stypendium szkoleniowe i stażowe
• szansę na podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych
• wsparcie w zakresie poszukiwania pracy
Więcej informacji o projekcie (regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej http://www.efs.teb.pl/czas_zmiany/
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie formularza rekrutacyjnego na adres biura:
BIURO PROJEKTU FUNDACJA AKME Centrum Biznesu SZWARC (pok. 28), ul. Rycerska 5, 83-200 Starogard Gdański (z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”).
Koordynator projektu: Anna Włodkowska, e-mail: aanna.wlodkowska@wp.pl , tel. 601-838-279

28.06.2017

więcej...

 

PFRON realizuje pilotażowy program "ABSOLWENT"

Celem programu jest – umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Adresaci programu:
1. Szkoły wyższe
2. Organizacje pozarządowe,
3. Partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.
Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnych ścieżek kariery zawodowe,
2. Obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez:
3. zdobycie uprawnień zawodowych,
4. ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
5. odbycie stażu aktywizacyjnego.
6. Obszar C – wsparcie zatrudnienia lub samo zatrudnienia.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2017 roku w siedzibie biura PFRON lub wysłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso
Ponadto informacje na temat zasad w/w programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie nt. te. (58) 350 -05-32, 350-05 -35, 350 -05-42.

14.06.2017

więcej...

 

I Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna

10 czerwca w Garczynie odbyła się I Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna, której organizatorem był Zespół ds. Seniorów we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz powiatu.

12.06.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl