Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi

GRUPA WSPARCIA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI LUB BUNTUJĄCYCH SIĘ PRZECIWKO TZW. NORMIE

 

 

04.10.2017

więcej...

 

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na kolejną edycję ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI POZYTYWNEGO KONTAKTOWANIA SIĘ RODZICÓW I DZIECI Zajęcia kierowane są do rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie oraz innych zainteresowanych osób. Cele i zadania programu warsztatów realizuje się przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie. Układ treści oraz cele oparto na założeniach Programu Wspierania Rodziny Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Organizacja zajęć, warunki realizacji. Warsztaty realizuje się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Kościerzynie ("jedynka" przy klasztorze na ul. ul. 8 Marca). Obejmują łącznie 6 spotkań, podczas których odbywają się dwie równoległe formy aktywności, tj.: 1. Spotkania z rodzicami, które odbywają się w wymiarze 120 minut (w tym 90 minut wykładu, prelekcji lub zajęć warsztatowych, 30 minut konsultacji, dyskusji podsumowującej lub rozmów indywidualnych, ponadto czynności organizacyjnych- w zależności od potrzeb). 2. Zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczym, rekreacyjno- edukacyjnym, przeznaczone dla dzieci, które nie miały możliwości pozostać w domu samotnie. Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności pozytywnego kontaktowania się rodziców i dzieci,

-wzmacnianie więzi rodzic-dziecko, -przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom pomiędzy rodzicem a dzieckiem,

-przeciwdzialanie nałogom i uzależnieniom, -poszukiwanie sposobów reagowania w przypadku rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub innym uzależnieniem,

-wzmacnianie motywacji rodzica do refleksyjnego, konsekwentnego postępowania z dzieckiem, -kształtowanie lub wspieranie pozytywnych postaw rodzicielskich,

-wzmacnianie rodzicielskiego autorytetu.

 

06.10.2017

więcej...

 

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

ULOTKA INFORMACYJNA PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku: a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.), b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583). Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

04.10.2017

więcej...

 

Pierwsze spotkanie Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w województwie

Dnia 21 września 2017 r. w Kościerzynie odbyła się Konferencja pt. „Współpraca Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z samorządami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowym zorganizowana przez kościerską Radę. Zaproszenie na konferencję przyjęli koledzy z innych Rad z województwa pomorskiego, władze samorządowe Powiatu kościerskiego, przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. Patronat na spotkaniem objął Powiat Kościerski, a partnerem wydarzenia między innymi było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowa Społeczna Rada powoływana na cztery lata przez Starostę Kościerskiego funkcjonuje już IV kadencję. Takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Członkowie Rad podsumowali swoją współpracę z samorządami i instytucjami państwowymi.

26.09.2017

więcej...

 

Nowe legitymacje dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017r. (ustawa z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2016r. poz. 2046) zmianie ulegają przepisy dotyczące wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymację wystawia się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, Stopień niepełnosprawności jak i symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany będzie na legitymacji wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego Legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na:

-5 lat – w przypadku legitymacji dla dzieci do 16 r.ż.,

-10 lat – w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które nie ukończyły 60-tego roku życia,

- w przypadku osób po 60 r.ż. legitymacje wydaje się na stałe (jeżeli orzeczenie również wydano na stałe).

Z dniem 1 września 2017 r. (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U. z 2017r. poz. 1541) wprowadza się nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji do nabycia w siedzibie tutejszego Zespołu oraz na stronie internetowej www.pcprkoscierzyna.pl.

 

 

 

14.09.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl