Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Konkurs "Pomorskie dla Seniora"

Zachęcamy Państwa do udziału w  Konkursie  o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.
Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.
Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2018r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.
W Konkursie mogą uczestniczyć:
W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,
W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.
Zgłoszenia kandydatur
Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
a)    jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,
b)   organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,
c)    osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

30.04.2018

więcej...

 

„Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze Powiatu Kościerskiego”

Pod taką nazwą Powiat kościerski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczyna w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizację dwuletniego projektu skierowanego na rodziny i dzieci w tym rodziny zastępcze. ZHP jest partnerem wiodącym w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została podpisana 12 kwietnia 2018 roku. Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie kościerskim uwzględniając partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo – formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego np. Starostwa Powiatowego, jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS-y) i instytucji administracji publicznej z terenu powiatu. Projekt obejmie gminę miejską i wiejską Kościerzyna, gminę Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany i Nową Karczmę. W Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną Działania w ramach projektu zakładają wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju. Również działania projektowe obejmą rodziny zastępcze z całego Powiatu kościerskiego. Projekt zakłada prowadzenie deinstytucjonalizowanych usług społecznych prowadzonych w środowisku lokalnym tj. najbliżej osób potrzebujących wsparcia. Działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin, będą służyć tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz działania wspierające ich rodziny. Nie zabraknie pomocy specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy, dietetyka lub innych) według potrzeb wynikających z utworzonego Indywidualnego Programu Rozwoju. Poza wsparciem specjalistycznym, projekt zakłada warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i rodzicielskich. Tematyka warsztatów będzie dobierana zgodnie z planami rozwoju. Ponadto zakłada się wyjazdy edukacyjno-integracyjne wspólnie z dziećmi, spotkania integracyjne, które będą miały za zadanie pokazać rodzinom aktywny sposób świętowania świąt i ważnych wydarzeń rodzinnych. W spotkaniach uczestniczyć będą rodziny biologiczne i zastępcze, szczególnie zapraszani będą rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zakłada się również organizację imprez turystycznych w ramach profilaktyki czasu wolnego. Ponadto w projekcie zaplanowano organizację festynów rodzinnych promujących rodzinę i rodzicielstwo zastępcze.

13.04.2018

więcej...

 

Przygotowanie do Świąt w PCPR

Święta zbliżają się wielkimi krokami – a jak Święta, to także składanie sobie życzeń. Z tego względu 15 marca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zebrali się wychowankowie rodzin zastępczych aby na ten czas przygotować własnoręcznie robione kartki świąteczne. Wspólna praca przyniosła efekty nie tylko w postaci kartek, ale była również doskonałą okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych. A powstałe na tym spotkaniu prace z pewnością wywołają uśmiech, a może i nawet wzruszenie adresatów. Każda z osób samodzielnie zdecyduje kogo obdaruje takim prezentem.

16.03.2018

więcej...

 

Aktywny Samorząd w roku 2018

Aktywny Samorząd w roku 2018

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2018 ROK

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

TRYB ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I

MODUŁ II

Od 23 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku

Na II semestr

2017/2018

Na I semestr

2018/2019

Od 9 marca do

30 marca 2018 roku

Od 1 września do

10 października 2018 roku

Program będzie obejmował następujące obszary wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

Moduł I:

Obszar A

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C

           Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

           Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski do pobrania

07.03.2018

więcej...

 

Marzec na obcasach

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza mieszkanki Pomorza na piątą edycję Marca na Obcasach - cyklu bezpłatnych warsztatów i spotkań poświęconych m.in. tematyce odkrywania talentów, mocnych stron, planowania kariery oraz rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Do udziału w warsztatach zapraszamy Panie, które szukają inspiracji do działania i potrzebują motywacji do podjęcia nowych wyzwań w obszarach zmiany pracy, rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu planowania kariery zawodowej i rekrutacji, komunikacji interpersonalnej, wizerunku, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, coachów oraz trenerów. W tym roku Marzec na Obcasach odbędzie się w Gdańsku, Słupsku, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie Malborku, Pucku, Słupsku, Sztumie, Dzierzgoniu, Tczewie, Wejherowie, Ustce i Miastku.

http://wup.gdansk.pl/marzecnaobcasach

 

27.02.2018

więcej...

 

Serce Kaszub

 

06.03.2018

więcej...

 

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kościerzynie tak jak w roku ubiegłym otrzymała dotację Ministerstwa Sprawiedliwości na kontynuację projektu.

21.02.2018

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl