Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

TO JUŻ ROK! „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

 

W ubiegłym roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczęło realizację projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

W jednym z czterech zadań zaplanowano szereg działań środowiskowych skierowanych na rodzinę wspierających jej funkcje, wsparcie środowiskowe dzieci i młodzieży z całego powiatu kościerskiego. Działania te realizowane są w ramach utworzonej  Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego o nazwie „Pozytywka”.

Od nowego 2022 r. kontynuowane są zajęcia animacyjne dla dzieci cieszące się dużym zainteresowaniem. Obecnie trwa rekrutacja do nowych grup. Dzieci, osoby dorosłe korzystają również z innych form pomocy. Uczestnicy są wspierani przez psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień, mediatora, pracownika socjalnego, trenera i asystenta rodziny
czy specjalistę pracy z rodziną, prowadzone są warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje rodzicielskie. Uczestnicy korzystają  z pomocy rzeczowej w postaci karnetów na basen, siłownię i do kina, a w czasie zajęć grupowych mają zapewniony poczęstunek.

Inną ofertą wsparcia w ramach funkcjonowania „Pozytywki” jest  działalność Klubu Młodzieżowego przeznaczonego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępcze. Młodzież oprócz działań wymienionych wyżej, bierze udział w zajęciach
z przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych, których celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego wejścia na rynek pracy, poruszania się w świecie finansów,   
kształtowania umiejętności pracy w grupie i skutecznego komunikowania się
czy negocjowania.
Warsztaty przedsiębiorczości to okazja, aby obudzić w młodych ludziach ducha zaradności, a zdobyte kompetencje społeczne pomogły w prawidłowym przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej przy aplikowaniu do pracy i ułatwiły drogę do pozyskania statusu zawodowego. Dla młodzieży przewidywane są wycieczki. Dla nas zaś jest to okazja do utwierdzenia się w przekonaniu, jak duży potencjał ma kościerska młodzież.

Przypominamy, że rekrutacja jeszcze trwa.

„POZYTYWKA”  ZAPRASZA!

27.01.2022

więcej...

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Dom Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach dysponuje siedmioma wolnymi miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku.

Miesięczny koszt utrzymania wynosi: 4 443,80 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 58 686 50 05 wew. 28

 

18.01.2022

więcej...

 

Komunikat 500+

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń:

świadczenia wychowawczego 500+ (500+),

rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO),

Wnioski o te świadczenia można złożyć tylko elektronicznie.

13.01.2022

więcej...

 

Informacja o dniu wolnym i zmianie godzin pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

 

Uprzejmie informujemy, że w celu zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy, ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok). Ponadto w środę, 5 stycznia 2022 r., ustala się następujące godziny pracy: 7.30 – 15.30.

05.01.2022

więcej...

 

Kolejna grupa młodzieży rozpoczęła realizację wsparcia w ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu”

W ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu” realizowanego przez Powiat Kościerski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kolejna 22 osobowa grupa młodzieży w wieku 15-29 lat rozpoczęła realizację zaplanowanego wsparcia.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020); Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS.

Uczestnicy będą korzystać z możliwości uczestnictwa w Specjalnym Klubie Młodzieżowym, wsparciu doradcy zawodowego i psychologa oraz warsztatach poznawczo-informacyjnych i wyjazdowych w ramach, których poznają m.in. zasady skutecznej komunikacji w zespole, zasady organizacji i uczestnictwa w konferencjach prasowych, poćwiczą wystąpienia w mediach i działalność social mediów. Wszystkie te działania będą oparte na indywidualnych predyspozycjach uczestników.

Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy inicjują działania SKM. Działania te zgodne z utworzonym dla uczestników Indywidualnym Plan Działania, prowadzą do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Klub jest otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.

Warto dodać, że w ostatnich czasie pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią, pierwsza grupa przeszła całą ścieżkę wsparcia i zakończyła realizację projektu. Efektem tych działań było podniesienie swoich umiejętności przez młodzież z terenu naszego powiatu.

Działania te na podstawie monitoringu pozytywnie opiniuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznej w Warszawie.

10.01.2022

więcej...

 

 

Szanowni Państwo,

 

od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń:

więcej...

 

Informacja o zmianach w świadczeniu 500+ od 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, iż 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

W związku z powyższym rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorowie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS na formularzu SW-O: jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznych, na formularzu SW-D: jeśli jesteś dyrektorem:  placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r., w sprawach: dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy przejściowe oznaczają, że w sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, to wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. Dotyczyć to będzie także sytuacji, gdy np. rodzic zastępczy złożył wniosek o dodatek kilka lat temu, np. w 2016 r., a prawo do dodatku wychowawczego jest mu przedłużane z urzędu przez starostę co roku, na kolejne 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W oparciu o przepisy dotychczasowe, starosta uwzględni fakt, że z dniem 1 czerwca 2022 r., z mocy prawa stracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.) i prawo do ww. dodatku ustali tylko do końca maja 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikiem PCPR pod numerem telefonu (58) 686 50 05.

Link do strony ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

31.12.2021

więcej...

 

24.12.2021

więcej...

 

Ostatnie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

W dniu 02 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026.

Wyznaczono cel nadrzędny: „Kreowanie warunków aktywnego funkcjonowania mieszkańców Powiatu Kościerskiego w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym” w sześciu obszarach: 1) wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2) aktywność osób starszych,

3) integracja społeczna grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem,

4) rynek pracy i zatrudnienie,

5) bezpieczeństwo mieszkańców,

6) powiatowy system polityki społecznej.

Zostały wypracowane zapisy:

- celów szczegółowych,

- kierunków działań.

- oraz wskaźniki do przyszłego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026”.

Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach nad pracami dokumentu.

06.12.2021

więcej...

 

 

 

 

 

23.11.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl