Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2.

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2.

1. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni zapoznać się i stosować podstawowe zasady dotyczące przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS CoV-2 dostępne na stronach www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz www.gis.gov.pl/ .

2. Podmioty prowadzące centra i kluby integracji społecznej powinny zapewnić pracownikom i uczestnikom dostęp do niezbędnych środków higienicznych.

3. W ciągu najbliższych 21 dni działania realizowane w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby ograniczyć zajęcia (szkolenia warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać się będzie większa grupa uczestników.

4. Czas uczestnictwa w zajęciach centrum powinien zostać ograniczony do 6 godzin na dzień. Jednocześnie godziny rozpoczęcia i zakończenia uczestnictwa powinny być planowane w taki sposób aby ograniczyć przemieszczanie się uczestników w celu dotarcia na zajęciach w godzinach szczytów komunikacyjnych.

5. Wszyscy osoby uczestniczące w zajęciach w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać poinformowane o niezbędnych zasadach zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, a także o czynnikach ryzyka mogących świadczyć o zachorowaniu.

6. Jeżeli kierownik lub pracownicy podmiotu zatrudnienia socjalnego wiedzą, że któryś z uczestników centrum lub klubu spełnia 3 warunki świadczące o podwyższonym ryzyku zachorowania tj.:

a) w ciągu ostatnich 14 dni przebywał na obszarach objętym wirusem bądź miał kontakt z osobą zarażoną,

b) ma podwyższoną temperaturę,

c) ma kaszel i duszności, powinni poinformować taką osobę o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Lista stacji jest dostępna na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/mapa/

7. Jeżeli taka osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich 14 dni w zajęciach w podmiocie zatrudnienia socjalnego, kierownik lub pracownicy takiego podmiotu powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie inne osoby uczestniczące w zajęciach (w tym kadrę PZS), które mogły mieć kontakt z osobą, o której mowa powyżej. Osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia i w miarę możliwości pozostać w domach, a w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8. W przypadku wątpliwości związanych z coronawirusem należy kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590.

Informujemy również że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w których planowane jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiający czasowe zawieszenia działań podmiotów zatrudnienia socjalnego.

13.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prosi o wstrzymanie odwiedzin rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych,  rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz o wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych przez okres dwóch tygodni tj. do 26 marca 2020 r.

Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej oraz samych opiekunów. Zaleca się możliwie jak najczęstsze  pozostanie opiekunów z dziećmi
w domach. Podjęte działania mają
ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii.

12.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT!!!

KOMUNIKAT!!!

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie w trosce o dobro osób chorych i ich bezpieczeństwo, a także wszystkich osób korzystających z usług  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  związku z sytuacją podwyższonego ryzyka epidemiologicznego informuje o:

ODWOŁANIU  wszystkich zaplanowanych posiedzeń składu Komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie do dnia 26 marca 2020 r.

O wznowieniu pracy Zespołów Orzeczniczych i nowych terminach rozpatrywania komisyjnego złożonych wniosków poinformujemy Państwa w formie pisemnej lub telefonicznej.

Przepraszamy za utrudnienia

Adam Sosnowski

 

 

12.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT !

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie kierując się dobrem naszych klientów i podopiecznych, a także w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, informuję o podjętych rozwiązaniach w celu przeciwdziałaniu COVID-19.

PCPR pracuje codziennie w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do 15.30

środa od godziny 7.30 do 17.00

piątek od godziny 7.30 do 14.00

Wszyscy klienci PCPR będą przyjmowani w wyznaczonym specjalnie miejscu do obsługi interesanta.

Odwołuje się wszystkie spotkania dzieci z rodzicami.

Praca w terenie będzie wykonywana w zakresie niezbędnym.

Prosimy, by ocenić, czy sprawy, z którymi chcemy pojawić się w urzędzie są pilne i niezbędnie do rozwiązania w najbliższym czasie.

Wszystkie możliwe wnioski prosimy o składanie drogą elektroniczną poprzez e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP www.epuap.gov.pl.

Dyrektor PCPR prosi o rozwagę i odpowiedzialne działania wspólne mające na celu zapobieganiu ewentualnym sytuacjom kryzysowym związanym z potencjalnym zarażeniem koronawirusem.

Zachęcam, aby jak jest to możliwe wszystkie sprawy załatwiać drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Sytuacja ta będzie obowiązywać do 25 marca 2020 r. lub do odwołania.

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się drogą telefoniczną:

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28

Sekretariat tel/fax 58 681-53-94

Punkt Interwencji Kryzysowej 58-681-53-87

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 681-52-69

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 58-686-50-05 wew. 23

11.03.2020

więcej...

 

Komunikat - rekomendacje dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Kościerskiego Alicji Żurawskiej, dodatkowo z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu Kościerskiego. Przedstawiamy oficjalny komunikat. Komunikat - rekomendacje dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

Komunikat - rekomendacje dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa typu COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) na terenie Polski, władze Samorządów Powiatu Kościerskiego zalecają podjęcie działań, które umożliwią ochronę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku (16 marca) wszystkie placówki oświatowe zostają zamknięte. Minister Zdrowia rekomenduje, aby już od 12 marca dzieci pozostały w domach, o ile istnieje taka możliwość, co pomoże w spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa na terenie kraju.

W Powiecie Kościerskim okresowe zamknięcie dotyczy również AQUA Centrum, Kina Remus oraz bibliotek, hal sportowych i sal wiejskich.

Wyjątkowo ważne jest, aby rodzice, których dzieci przeszły przez choroby układu immunologicznego oraz o niskiej odporności spowodowanej przez choroby, takie jak między innymi alergie, mononukleoza czy nowotwory, pozostawiali dzieci w domach.

Ponadto wszystkie domy środowiskowe oraz schroniska dla osób bezdomnych, na których terenie przebywają osoby starsze po 70 roku życia oraz o obniżonej odporności, wprowadzają zakaz odwiedzin i przemieszczania się pensjonariuszy poza tereny ośrodków – można kontaktować się z nimi w inny sposób, np. telefonicznie.

Ważne jest, aby najbliższe otoczenie seniorów podjęło się pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Osoby samotne, które są bez możliwości uzyskania pomocy od rodziny lub sąsiadów, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w miarę możliwości pomoże w załatwieniu zakupów lub innych spraw.

Mieszkańców dotyczy także bezwzględny zakaz wycieczek w miejsca, w których ogłoszono przypadki zarażenia wirusem, organizowania imprez masowych oraz, w miarę możliwości, unikania skupisk ludzi, które sprzyjają do tego, aby wirusy przenoszone drogą kropelkową zostały rozprzestrzenione.

W urzędach na terenie powiatu zostaną wyznaczone specjalne miejsca do obsługi interesanta, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się po budynkach. Należy także pamiętać o tym, by ocenić, czy sprawy, z którymi pojawiamy się w urzędach są pilne oraz niezbędnie konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie. Z innymi wnioskami oraz zapytaniami, jeżeli posiadamy taką możliwość, można kierować się poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Można także kontaktować się przez pocztę elektroniczną, telefonicznie, a płatności dokonywać przelewem internetowym.

Apelujemy o zachowanie podstawowych zasad higieny, mycia rąk i stosowania się do rekomendacji.Pozwoli to ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii.

11.03.2020

więcej...

 

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegających na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

1. Powiat Kościerski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegających na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

2. Reprezentantami organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w § 2, mogą być osoby, które nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członek Komisji Konkursowej podlega wykluczeniu z prac Komisji Konkursowej na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

3. Spośród złożonych zgłoszeń Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, wyłoni dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej uwzględniając w szczególności wskazane w zgłoszeniu rekomendacje, przydatne podczas prac Komisji Konkursowej.

4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, w godzinach pracy Centrum

5. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz winien być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przez zgłoszonego kandydata. Wypełniony oryginał formularza należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4, (pokój nr 18) w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 12.00(decyduje data wpływu do Centrum).

6. Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie i/lub zgłoszenia nie będące oryginałem i/lub podpisane niezgodnie z reprezentacją organizacji, nie będą brane pod uwagę.

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora PCPR z dnia 5 marca 2020 w sprawie ogłoszenia ...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

05.03.2020

więcej...

 

Ogłoszenie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiat Kościerski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych, wybrano do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Fundację „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna.

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl