Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

KOMUNIKAT!!! INFORMACJA DOT. ZAOCZNEGO ORZEKANIA W OKRESIE STANU EPIDEMII

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) informuję, że:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie rozpoczyna zaoczne orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadkach, w których przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny.

Powyższy sposób orzekania jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody wnioskodawcy, z którym kontaktujemy się telefonicznie lub listownie. Dyrektor PCPR Marzena Hinca

06.04.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT! dot. WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

KOMUNIKAT ! dot.  WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568):

1. Zgodnie z art. 15h ust. 1. niniejszej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy  pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy  zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Zgodnie z art. 15h ust. 2 niniejszej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Zgodnie z art. 15h ust. 3 niniejszej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie   przepisów ww. ustawy.

 

06.04.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „KASZUB” w Stawiskach

KOMUNIKAT Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „KASZUB” w Stawiskach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach informuje, iż zatrudni na umowę zlecenie 2 osoby  do sprzątania, które nie będą miały zadań związanych z opieką nad mieszkańcami. Praca codziennie od poniedziałku do niedzieli i w święta w godzinach 7.00 – 15.00, jednak nie więcej niż 40 h tygodniowo; oraz zatrudni 1 osobę z wykształceniem opiekuna medycznego  na umowę zlecenie z możliwością zamiany na umowę o pracę .

Bliższych informacji udziela pracownik Domu Pomocy  w Stawiskach pod telefonem:

58 686 – 85-14 w godzinach od 7.00 do 13.00.

02.04.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT!!!

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

z dnia 1 kwietnia 2020 roku

Dyrektor PCPR informuje, że dnia 1 kwietnia 2020 r. jednostka obsługuje interesantów

do godziny 15:30.

01.04.2020

więcej...

 

POLECENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Pomorski w dniu 25 marca 2020 r. wydał polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:

-placówek wsparcia dziennego,

-centrów integracji społecznej,

-klubów integracji społecznej,

-dziennych domów i klubów seniora,

-środowiskowych domów samopomocy,

-warsztatów terapii zajęciowej.

Polecenie Wojewody Pomorskiego o czasowym zawieszeniu działalności, w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego.

26.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT !!!

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

z dnia 25 marca 2020 roku

Dyrektor PCPR informuje, że dnia 25 marca 2020 r. jednostka obsługuje interesantów

do godziny 15:30.

25.03.2020

więcej...

 

WSPARCIE SŁUŻB I MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE ZAGROŻENIA Z COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w zawiązku z narastającym zapotrzebowaniem na konsultacje psychotraumatologiczne, psychoterapeutyczne informuje o możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS oferuje wsparcie skierowane szczególnie do osób niepracujących zawodowo, przebywających w domu z różnych przyczyn zdrowotnych. Swoją ofertę pomocy dla personelu medycznego w postaci bezpłatnych superwizji, zaoferowały wysokiej klasy specjaliści : psychoanalityk szkoleniowy PTP, superwizor oraz dr Anna Posiewnik, lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor TPP.

W załączeniu:

Dyżury telefoniczne specjalistów

25.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Wobec zagrożenia epidemicznego ogłoszonego 20 marca 2020 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz  wstrzymuje urlopowanie dzieci do rodziców i krewnych aż do odwołania.

Jednocześnie APELUJEMY i prosimy o rozwagę.

Ograniczenie kontaktu, wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów i rodziców. Podjęte działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego.

23.03.2020

więcej...

 

Koronawirus: uruchomiona platforma dla obywateli

Uruchomio nową platformę dla obywateli KORONOWIRUS

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych w celu udzie lania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy.

Dyżur informacyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie będzie pełniony od godziny 7:30 do godziny 15.30 pod wskazanym na platformie numerem telefonu.

23.03.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, iż w dalszym ciągu zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego od 16 marca 2020 r wstrzymuje się obsługę klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie w siedzibie jednostki, tym samym jednostka jest wyłączona z bezpośredniej obsługi interesantów.

Dlatego też celem ułatwienia załatwiania spraw osobom starszym i mającym trudności w kontakcie z urzędem w formie on-line w związku z ogłoszonym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informuję, że od dnia 23 marca 2020 r. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. I. Krasickiego 4 - wejście główne, zaadaptowaliśmy skrzynkę do korespondencji do której można wrzucać dokumenty, dotyczące spraw pilnych i nagłych.

Korespondencja będzie podlegać rejestracji, jednak ze względu na aktualną sytuację, związaną z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego, możliwość potwierdzenia odbioru jest w tym przypadku niemożliwa.

Skrzynka będzie monitorowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy o NIE WRZUCANIE DO SKRZYNKI KORESPONDENCJI PO GODZ. 14.00 oraz w WEEKEND z uwagi na obowiązek RODO.

Prosimy o zabezpieczenie dokumentów w zamkniętej kopercie.

W związku z wyjątkową sytuacją dla Państwa i dla naszej jednostki prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Dyrektor PCPR w Kościerzynie Marzena Hinca

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl