Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

STYPENDIA

27.04.2020

więcej...

 

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rząd poinformował o etapach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 pn.: Nowa normalność. Niektóre zasady bezpieczeństwa zmienią się już od 20 kwietnia. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

22.04.2020

więcej...

 

Komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

W związku z trudną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, pragniemy wspomóc Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu w zaopatrzeniu w dodatkowe zasoby odzieży ochronnej m.in. maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Dlatego też zwracamy się do Państwa – do naszych Przyjaciół, na których zawsze mogliśmy liczyć. Prosimy o nawet najdrobniejsze kwoty. Ewentualne wpłaty można przekazywać na numer konta Stowarzyszenia: 26 8147 0002 2600 0882 2000 0010 – Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35; 83-440 Karsin.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla darczyńców  na rzecz Stowarzyszenia

 

W związku z dokonaniem przez Państwa przelewu i przekazaniem darowizny dla Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu nr KRS – 0000312074, stało się ono Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin,  za pomocą poczty e-mail:  dps.cisewie@powiatkościerski.pl. lub telefonicznie:  58 687 31 19.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi księgowej przekazanej darowizny a podstawą prawną jest wykonanie obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie zobowiązań podatkowych i rachunkowych w związku z art. 2 ust. 1; art.74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) – dalej: ustawa oraz art. 26  ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

Dane przekazali  Państwo dobrowolnie dokonując przelewu bankowego. Nie będą one profilowane ani nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, organy kontrolujące działalność Administratora a także podmiot świadczący usługi Rachunkowe, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą - 5 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku, w którym uzyskano darowiznę.  Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2,

00-193  Warszawa.

 

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw oraz we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu  z Administratorem.

 

17.04.2020

więcej...

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Dyrektor PCPR informuje, że dnia 15 kwietnia 2020 r. jednostka obsługuje interesantów

do godziny 15:30.

15.04.2020

więcej...

 

Bezpłatna aplikacja TWÓJ PARASOL

Informujemy o bezpłatnej aplikacji mobilnej „ Twój Parasol ”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

10.04.2020

więcej...

 

08.04.2020

więcej...

 

Komunikat

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Dyrektor PCPR informuje, że dnia 8 kwietnia 2020 r. jednostka obsługuje interesantów

do godziny 15:30.

08.04.2020

więcej...

 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PFRON uruchomił pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W celu przystąpienia do programu przez Samorząd Powiatowy niezbędne jest oszacowanie wysokości środków, a tym samym ilość osób spełniających kryteria programu. Mając na uwadze powyższe prosimy  zainteresowane osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów
o kontakt telefoniczny 58 686 50 05 wew. 26.

Szczegółowe informacje na temat programu: www.pfron.org.pl

zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

 

06.04.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl