Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”

Mikołajkowe słodkości dotarły również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pomimo trudnego czasu dla nas wszystkich Mikołaj nie zapomniał o naszych podopiecznych.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Julii Trzebiatowskiej i Panu Alanowi Sowa za przekazane słodycze dla dzieci z rodzin zastępczych.

Mamy nadzieję, że dobro, którym dzielicie się z innymi, przyniesie obfite owoce w Waszym życiu osobistym.

Podziękowania w imieniu rodzin składa Dyrektor oraz pracownicy PCPR.

16.12.2020

więcej...

 

Podpisano umowę na realizacje zadania publicznego na prowadzenie na terenie Powiatu Kościerskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych.

14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przedstawiciele Powiatu Kościerskiego oraz Gdańskiej Fundacji Dobroczynności podpisali umowę o realizację zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 45 osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych na terenie Powiatu Kościerskiego. Zadanie to będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach prowadzony przez Gdańską Fundację Dobroczynności.

Podpisanie umowy nastąpiło na podstawie ogłoszonych wyników konkursu na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze zlecenia zadania publicznego na lata 2021-2025.

14.12.2020

więcej...

 

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKU PSYCHOLOGA w ZESPOLE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 stycznia 2020 r.

Wymiar czasy pracy: 3/4 etatu

Miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz teren Powiatu Kościerskiego

DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA :

- określone w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

- 2-letnie doświadczenie zawodowe,

-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

2.sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

3.umiejętność organizacji pracy własnej,

4.umiejętność pracy w zespole,

5.komunikatywność i kultura osobista,

6.znajomość ustaw:

•ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, •ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

•ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

2.sporządzanie opinii psychologicznych dzieci,

3.prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

4.prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

5.podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

6.prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań,

7.udzielanie konsultacji i wsparcia pracownikom zespołu ds. Rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

8.prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

9.udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

10.sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przyjętych do pieczy zastępczej,

11.inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1.praca z klientem,

2.praca na terenie powiatu i w siedzibie pracodawcy

3.praca przy komputerze poniżej 4 h

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.list motywacyjny,

2.życiorys (CV),

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , ul. Krasickiego 4 lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 14:30.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy RODO

07.12.2020

więcej...

 

10.12.2020

więcej...

 

WAŻNE Moduł III

Szanowni Państwo,

PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach programu Moduł III Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W związku z decyzją Zarządu PFRON, PCPR Kościerzyna może podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III.

Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z tutejszym Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 4

83-400 Kościerzyna

tel. 58 686-50-05 / 58 681-52-69

04.12.2020

więcej...

 

 

01.12.2020

więcej...

 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

organizacji pozarządowych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

działających w obszarze pomocy i integracji społecznej,

a szczególnie pracownikom socjalnym,

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej

i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia

i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji,

przyjaźni i życzliwości.

W tym wyjątkowym dniu życzę sobie i Państwu moc siły i motywacji

do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Z najlepszymi życzeniami Marzena Hinca

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

20.11.2020

więcej...

 

20 LISTOPADA DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

PRAWA DZIECKA

20 listopada przypada rocznica podpisania Konwencji o prawach dziecka - najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom.

W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu rówieśników, których prawa często są łamane.

 

20.11.2020

więcej...

 

 

 

19.11.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚĆI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWE W KOŚCIERZYNIE

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Pomorski w dniu 2 listopada 2020 r. wydał polecenie   o czasowym zawieszeniu działalności, w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania, działającym na terenie województwa pomorskiego w:

- dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +,

- środowiskowych domach samopomocy,

- warsztatach terapii zajęciowej.

Na tej podstawie zawieszono działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościerzynie zgodnie z zarządzeniem nr 80/2020 Starosty Kościerskiego z dnia 5 listopada 2020 r.  z mocą obowiązującą od 2 listopada 2020 r.

17.11.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl