Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Trwa projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”. To już drugi rok naszych działań. Wspieramy dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów. Prowadzone są zajęcia dla dzieci z pieczy, które objęte są szerokim wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym. Korzystają z pomocy lekarza psychiatry, terapeutów si i uzależnień czy mediacji. Prowadzone są dla dzieci zajęcia grupowe i wyjazdy terapeutyczne. Rodzice zastępczy uczestniczą w szkoleniach oraz mają możliwość korzystania z pomocy prawnej lub innych specjalistów. Zaplanowane są wyjazdy rekreacyjne.

Działania te realizowane są w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”. Na potrzebę realizacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

27.04.2022

więcej...

 

21.04.2022

więcej...

 

Informacja o zmianie godzin pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w celu zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy,
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie,

w środę, 30 marca 2022 r., ustala się

 następujące godziny pracy: 7.30 – 15.30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

28.03.2022

więcej...

 

UWAGA STUDENCI !!! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

• w szkole policealnej,

• w kolegium,

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

• dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

• dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej składamy w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Wysokość dofinansowania Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

Wysokość dofinansowania Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

• do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

• do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

• 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

• 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

• 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

• 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

• 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

21.03.2022

więcej...

 

‼️Bardzo ważna informacja dotycząca obsługi uchodźców z niepełnosprawnością słuchu‼️

W związku z obecną trudną sytuacją naszych sąsiadów z Ukrainy, migam.pl uruchomiło w trybie pilnym usługę zdalnego tłumacza ukraińskiego języka migowego.

Usługa działa od 1 marca i jest dostępna pod linkiem: https://tlumacz.migam.org/ukraina migam.pl oferuje dostęp do tłumaczy jak najszerszej grupie podmiotów i instytucji, przede wszystkim bezpośrednio odpowiedzialnych za przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców. Służą pomocą Straż Graniczna, służbom medycznym, wolontariuszom oraz każdemu, kto będzie potrzebował pośrednictwa tłumacza w komunikacji.

 

17.03.2022

więcej...

 

UKRAINA

14.03.2022

więcej...

 

08.03.2022

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl