Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Uwaga studenci!!! Zarząd ...

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

powrót

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:
•    do dnia 30 marca,
•    do dnia 30 września.
Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.
W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca).
Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.
Od bieżącego roku termin obowiązywania zawartej z Państwem umowy dofinansowania w ramach Modułu II programu, każdorazowo będzie określał Realizator.

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

•    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
•    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
•   opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie    realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w Module II:

1.    każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

•    STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
•    STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
•    pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:
•    naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
•    naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
•    naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
•    przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
2.    Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3.    decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
4.    wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
Komunikat w tej sprawie został opublikowany w dniu 22 stycznia 2014 roku pod adresem:  http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2178,Uwaga-studenci--Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-b.html

Przypominamy również, że:
•    dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
•    decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,
•    kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
•    dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,
•    decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:
30.03.2014  Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014  Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014  Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015  Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015  Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
 

Źródło: PFRON Warszawa

 
Autor: A.K.
ostatnia modyfikacja dnia 6 Marca 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl